ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Wednesday 13 Οκτωβρίου 2021

Ο κ. Ιωννίδης Ιερεμίας, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με
τίτλο:

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 13:00,  διαδικτυακά.

Τα στοιχεία σύνδεσης για εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση, για όποιον ενδιαφέρεται, είναι:

Meeting link: http://www.talos.gr/mastermath


Η τριμελής επιτροπή

 Μπαρδης Νικόλαος (επιβλέπων)
 Κότα-Αθανασιαδου Ευαγγελία
 Δρακόπουλος Μιχαήλ